RESULTS

DR DU EDUCATION
  • 2019 Results
  • 2018 Results

TOP RANKED IN SUBJECTSDr Du Award

Joseph Shao

1st in NSW: Advanced Mathematics

$1000

Alison Ma

13th in NSW: Advanced Mathematics

$200

Joanna Lin

2nd in NSW: Mathematics Extension 1

$1800

Francis Nguyen

2nd in NSW: Mathematics Extension 2

$2800

Nikki Fang

4th in NSW: Mathematics Extension 2

$2300

Martin Tran

9th in NSW: Mathematics Extension 2

$1200

Emilie Wu

10th in NSW: Mathematics Extension 2

$1000

Joanna Lin

5th in NSW: Physics

$1100

Kevin Fang

16th in NSW: Chemistry

$300

Claire Xue

16th in NSW: Chemistry

$300

Mina Saweris

16th in NSW: Chemistry

$300

Christina Li

20th in NSW: Chemistry

$300

Enxi Lin

8th in NSW: English EAL/D

$800

OUTSTANDING ATAR


Christina Li

99.95Emilie Wu

99.95

Hortin Zeng

99.95

Jadon Yang

99.95

Jessica Qiao

99.95

Kevin Fang

99.95

Matthew Shu

99.95

Mina Saweris

99.95

Paul (Sun Woo) Kim

99.95

Terry Peng

99.95

Timothy Chen

99.95

Colin Cui

99.90

Edwin Xu

99.90

Enxi Lin

99.90

Joanna Lin

99.90

Nikki Fang

99.90

Wilson Guan*

99.90

Mathematics Extension 1
Andrew Chang

100

Kristina Mar

98

Claire Xue

96

Joanna Lin

100

Linda Liu

98

David Wu

96

Aayush Rajouria

99

Luke Huynh

98

Dongyi Cho

96

Albert Wang

99

Mark Leechman

98

Dylan Ngui

96

Albert Yang

99

Michael Georgei

98

Elijah Tan

96

Alice Sao kham liu

99

Min Ju Son

98

Francis Zhang

96

Andrew Lui

99

Nancy Lu

98

Gina Gunawan*

96

Brendan Hee

99

Neil Wang

98

Gobishan Jeyakumar

96

Charlie Jin

99

Nicholas Ma

98

Grace Noh

96

Christina Li

99

Param Nayyar

98

Hattie Liang

96

Christina Wang

99

Parson Ho

98

Iman Zubairi

96

Clement Wang

99

Phillip Phan

98

Jing Huang

96

Daniel Wang

99

Richard Qian

98

Joanne Li

96

Edwin Xu

99

Simon Lin

98

Megan Li*

96

Emma Ng

99

Sophia Li

98

Millie Hai

96

Ezra Ng

99

Susanna Pang

98

Natasha Huang

96

Francis Nguyen

99

Timothy Tjugito

98

Nicholas Liu

96

Jadon Yang

99

Vincent Wong

98

Oliver Jin

96

Jasmine Song

99

Warren Chak Du

98

Oliver Xu

96

Jeffrey Meng

99

Alex Chen

97

Olly Gu

96

Kathryn Chen

99

Alice Wu

97

Sam Yu

96

Leila Nguyen-Hoang

99

Amanda Lao

97

Sohum Jain

96

Marcel Chew

99

Cedric Siu

97

Sophie Xiao

96

Maria Zhang

99

Cressida Liu

97

Stanley Jiang

96

Matthew Shu

99

Dickson Lam

97

Sylvia Pan

96

Momoko Hoang

99

Eliza Chew

97

Yifei Song

96

Nathan Zhou

99

Eric Zheng

97

Alexandra Wu

95

Nikki Fang

99

Eric Zhuang

97

Anderson Nguyen

95

Raymond Liang

99

Gagan Aradhya

97

Andy Lau

95

Rolanda Wang

99

Grace Hu

97

Annie Xue

95

Sharon Zhou

99

Isabella Wang

97

Anthony Hoang

95

Simon Tang

99

James Luo

97

Anthony Qiu

95

Timothy Chen

99

Jay Zhou

97

Aryachandra Krishnan

95

Victor Zhu

99

Jeffrey Lee

97

Catherine Shih

95

Victor Zhu

99

Jessica Zhao

97

Chantelle Truong

95

Yaron Gu

99

Johnny Ou*

97

Claire Ye

95

Ziyang Gao

99

Kevin Shao

97

Dennis Chan

95

Abha Gourshettiwar

98

Mandy Zhu

97

Horace Chiu

95

Adrian Panas

98

Martin Tran

97

Irene Liu

95

Alice Zhang

98

Michelle Xie

97

Jane Kang

95

Alix Lee

98

Mohammed Huda

97

Jenny Qiu*

95

Amy Tsoi

98

Natalie Megalli

97

Jerry Hu

95

Angela Zheng

98

Rachelle Wu

97

Julia Li

95

Anirudh Joshi

98

Rexana Jiang

97

Justin Yang

95

Ben Sun

98

Roy Cai

97

Kangnan Wang

95

Caitlyn Wong

98

Sabiqul Hoque

97

Karen Tsang

95

Catherine Wang

98

Steve Kim

97

Kate Ou

95

Colin Cui

98

Taryar Tun

97

Katherine Bai

95

David Tsai

98

Tatiana Zhu

97

Millie Zhou

95

Elliese Hee*

98

William Feng

97

Slyvia Wong*

95

Emilie Wu

98

Aidan Ma

96

Rahat Howlader

95

Grace Park

98

Alex Weng

96

Terence Mui

95

Henry Xu

98

Andrew Huang

96

Tony Sun

95

Hortin Zeng

98

Benjamin Jing

96

Vivian Yuan

95

Jahan Dawra

98

Calvin Tungka

96

William Wu

95

Jingyi Li

98

Cameron Pereira

96

Zita (Xinran) Zhu

95

Kevin Shi

98

Christopher Shen

96

Mathematics Extension 2
Francis Nguyen

100

Alix Lee

96

Alice Zhang

94

Nikki Fang

100

Brendan Hee

96

Amy Tsoi

94

Christina Li

99

David Tsai

96

Ben Sun

94

Emilie Wu

99

Derek Liu

96

Ceana Young Seo Lee

94

Jason Yang

99

Eric Zhuang

96

Klaire Ge*

94

Joanna Lin

99

Ezra Ng

96

Dickson Lam

94

Martin Tran

99

Hortin Zeng

96

Eric Zhu

94

Aileen Wang

98

Jahan Dawra

96

Gobishan Jeyakumar

94

Albert Yang

98

Jasmine Song

96

Grace Noh

94

Angela Zheng

98

Jeffrey Meng

96

Henry Xu

94

Jadon Yang

98

Michael Georgei

96

Irene Liu

94

Jessica Qiao

98

Millie Zhou

96

James Luo

94

Jingyi Li

98

Momoko Hoang

96

Jane Kang

94

Joanne Li

98

Nancy Lu

96

Jason Yu

94

Kathryn Chen

98

Oscar Chong

96

Johnny Ou*

94

Mandy Zhu

98

Phillip Phan

96

Jordan Ly

94

Matthew Shu

98

Richard Qian

96

Jordan Xiao

94

Paul (Sun Woo) Kim

98

Sharon Zhou

96

Kevin Shi

94

Sam Yu

98

Simon Tang

96

Moniq Wever

94

Simon Lin

98

Susanna Pang

96

Param Nayyar

94

Terry Peng

98

Timmy Yao

96

Parson Ho

94

Timothy Chen

98

Warren Chak Du

96

Rachelle Wu

94

Victor Zhu

98

Yaron Gu

96

Rexana Jiang

94

Wilson Guan*

98

Abha Gourshettiwar

95

Samprithi Raja

94

Alice Wu

97

Andrew Chang

95

Samuel Xu

94

Andrew Lui

97

Aryachandra Krishnan

95

Stanley Jiang

94

Cedric Siu

97

Charlie Jin

95

Sylvia Pan

94

Colin Cui

97

Christina Wang

95

Tatiana Zhu

94

Daniel Wang

97

Claire Xue

95

Timothy Tjugito

94

Edwin Xu

97

Dylan Ngui

95

William Feng

94

Elliese Hee*

97

Eliza Chew

95

Aayush Rajouria

93

Eric Zheng

97

Emma Ng

95

Alex Weng

93

Jeffrey Lee

97

Grace Hu

95

Amanda Lao

93

Leila Nguyen-Hoang

97

Grace Park

95

Branko Stajic

93

Leo Ye

97

Jimmy Chen

95

Catherine Shih

93

Luke Huynh

97

Kevin Liao

95

David Wu

93

Maria Zhang

97

Marcel Chew

95

Gagan Aradhya

93

Mark Leechman

97

Mohammed Huda

95

Jay Zhou

93

Michelle Xie

97

Nathan Zhou

95

Justin Yang

93

Patrick Wu

97

Nicholas Liu

95

Kangnan Wang

93

Raymond Liang

97

Nicholas Ma

95

Kevin Shao

93

Rolanda Wang

97

Sohum Jain

95

Kristina Mar

93

Sabiqul Hoque

97

Steve Kim

95

Rahat Howlader

93

Victor Lim*

97

Adrian Panas

94

Taryar Tun

93

Yifei Song

97

Alex Chen

94

Vivian Yuan

93

Albert Wang

96

Alex Shi

94

Zita (Xinran) Zhu

93

Alice Sao Kham Liu

96

Alexandra Wu

94

Chemistry and Physics
Christina Li

98

Albert Wang

93

Claire Xue

90

Claire Xue

98

Ben Sun

93

Joanna Lin

97

Kevin Fang

98

David Wu

93

Victor Zhu

96

Mina Saweris

98

Emma Ng

93

Nicholas Ma

95

Andrew Derias

97

Francis Zhang

93

Andrew Derias

94

Christina Wang

97

Jessica Zhao

93

Christina Wang

94

Joanna Lin

97

Peter Derias

93

Kangnan Wang

94

Kangnan Wang

97

Ziyang Gao

93

Kevin Shi

94

Simon Lin

97

Andrew Huang

92

Peter Derias

94

William Feng

97

Hilary Cao

92

Zita (Xinran) Zhu

94

Alice Wu

96

Olivia Wang

92

Alix Lee

93

Alix Lee

96

Sarah Fahmy

92

Ben Sun

93

Cindy Purvis

96

Zita (Xinran) Zhu

92

Cindy Purvis

93

Jeffrey Meng

96

Jane Kang

91

Henry Ho

93

Joanne Li

96

Janet Zhao

91

Jason Yu

93

Susanna Pang

96

Smirthi Ravichandran

91

Jeffrey Meng

93

Alice Sao kham liu

95

Smirthi Ravichandran

90

Albert Yang

92

Cedric Siu

95

Albert Yang

90

Alice Sao kham liu

92

Ching Yan Ng

95

Alex Chen

90+

Carol Iskarous

92

Daniel Guirguis

95

Anthony Azer

90+

Albert Wang

91

Kevin Liao

95

Eliza Fan

90+

Christopher Shen

91

Konstantina Harellis

95

Emma Blayney

90+

David Wu

91

Rachelle Wu

95

Gary MacNamara

90+

Eric Zhu

91

Carol Iskarous

94

George Azer

90+

Irene Liu

91

Mariam Rizk

94

Irene Wei

90+

Anthony Azer

90+

Moniq Wever

94

Jacky Lau

90+

Eric Xu

90+

Nancy Lu

94

Rexana Jiang

90+

George Azer

90+

Sophie Xiao

94

Sarah Liang

90+

Atar
Christina Li

99.95

Daniel Wang

99.75

Joshua Tran

99.45

Emilie Wu

99.95

Jasmine Song

99.75

Kevin Liao

99.45

Hortin Zeng

99.95

Jingyi Li

99.75

Raymond Liang

99.45

Jadon Yang

99.95

Kevin Shi

99.75

Sophia Li

99.45

Jessica Qiao

99.95

Leila Nguyen-Hoang

99.75

Timmy Yao

99.45

Kevin Fang

99.95

Sophie Xiao

99.75

Angela Zheng

99.40

Matthew Shu

99.95

Cindy Purvis

99.70

Christina Wang

99.40

Mina Saweris

99.95

Ezra Ng

99.70

Joanne Li

99.40

Paul (Sun Woo) Kim

99.95

Mark Leechman

99.70

Kangnan Wang

99.40

Terry Peng

99.95

Natasha Huang

99.70

Momoko Hoang

99.40

Timothy Chen

99.95

Patrick Wu

99.70

Sam Yu

99.40

Colin Cui

99.90

Samprithi Raja

99.70

Victor Lim*

99.40

Edwin Xu

99.90

Abha Gourshettiwar

99.65

Eliza Chew

99.35

Enxi Lin

99.90

Alana Zhang

99.65

Alex Shi

99.30

Joanna Lin

99.90

Amy Tsoi

99.65

Jordan Xiao

99.30

Nikki Fang

99.90

Andrew Derias

99.65

Mandy Zhu

99.30

Wilson Guan*

99.90

Derek Liu

99.65

Peter Derias

99.30

Aileen Wang

99.85

Jacinda Tse*

99.65

Albert Yang

99.25

Andrew Chang

99.85

Leo Wang

99.65

Sohum Jain

99.25

Claire Xue

99.85

Mohammed Huda

99.65

Ben Sun

99.20

Elliese Ho*

99.85

Cedric Siu

99.60

Marcel Chew

99.20

Francis Nguyen

99.85

Ching Yan Ng

99.60

Millie Zhou

99.20

Grace Hu

99.85

Maria Zhang

99.60

Alix Lee

99.15

Henry Xu

99.85

Sharon Zhou

99.60

Jay Zhou

99.15

Kathryn Chen

99.85

Sheeri Bao

99.60

Warren Chak Du

99.15

Leo Ye

99.85

Zita (Xinran) Zhu

99.60

Alice Zhang

99.10

Moniq Wever

99.85

Doris Zhang

99.55

Jeffrey Lee

99.10

Susanna Pang

99.85

Dylan Ngui

99.55

Neil Wang

99.10

Victor Zhu

99.85

Isabella Wang

99.55

Rachel Huang*

99.10

William Feng

99.85

Jimmy Chen

99.55

Taryar Tun

99.10

Anirudh Joshi

99.80

Kristina Mar

99.55

Timothy Tjugito

99.10

Clement Wang

99.80

Sabiqul Hoque

99.55

Hattie Liang

99.05

Grace Park

99.80

Adrian Panas

99.50

Jeffrey Meng

99.05

Michelle Xie

99.80

Alice Wu

99.50

Dickson Lam

99.00

Rachelle Wu

99.80

Charlie Jin

99.50

Martin Tran

99.00

Simon Lin

99.80

Johnny Ou*

99.50

Natalie Megalli

99.00

Yaron Gu

99.80

Luke Huynh

99.50

Richard Qian

99.00

Alice Sao Kham Liu

99.75

Sarah Fahmy

99.50

Ananya Deshpande

99.75

Jordan Ly

99.45

TOP RANKED IN SUBJECTSDr Du Award

Phillip Liang

1st in NSW: Mathematics Extension 2

$3000

Issac Greene

3rd in NSW: Mathematics Extension 2

$2600

Andrew Xu

5th in NSW: Mathematics Extension 2

$2200

Ivan Shen

7th in NSWMathematics Extension 2

$1800

Jenny Chen

3rd in NSW: Mathematics Extension 1

$1600

Charlie He

4th in NSW: Mathematics Extension 1

$1200

Aidan Coughlan

9th in NSW: Mathematics Extension 1

$500

Faybian Chow

10th in NSW: Mathematics Extension 1

$500

Jessica Qiao

3rd in NSW: Advanced Mathematics

$800

Christina Li

4th in NSW: Advanced Mathematics

$600

Jadon Yang

4th in NSW: Advanced Mathematics

$600

Aileen Wang

13th in NSW: Advanced Mathematics

$200

Claire Shi

14th in NSW: Advanced Mathematics

$200

OUTSTANDING ATAR

Dr Du Award


Daphne Zhang

99.95

$300


Emily Shen

99.95

$300

Ethan Tan

99.95

$300

Helen Zhang

99.95

$300

Ivan Shen

99.95

$300

Jessica Wei

99.95

$300

Jiaying Chen

99.95

$300

Louise Cai

99.95

$300

Phillip Liang

99.95

$300

Salina Ai

99.95

$300

Timothy Guirguis

99.95

$300

Aland Goran

99.90

$200

Albert Fung

99.90

$200

Brian Feng

99.90

$200

Brian Su

99.90

$200

Daniel Selvadurai

99.90

$200

Jay Patel

99.90

$200

Jiayi Zhang

99.90

$200

Kaitlin Zhong

99.90

$200

Kevin Tong

99.90

$200

Leo Zhang

99.90

$200

Matthew Tang

99.90

$200

Mathematics Extension 1
Aiden Coughlan

100

Claire Shi

98

Kelly Chu

96

Aileen Wang

100

Diana Chen

98

Kelly Zhou

96

Charlie He

100

Emily Shen

98

Kevin He

96

Daphne Zhang

100

Emily Qinyi Weng

98

Lingyu Wong

96

E-Young Khoo

100

Grace Zhu

98

Loncus Zhao

96

Faybian Chow

100

Harrison Lin

98

Mahdi Alam

96

Jenny Chen

100

Harry Vye

98

Nelson Zeng

96

Jessica Qiao

100

Jason Tian

98

Oscar Chen

96

Jiaying Chen

100

Joanna Huang

98

Rowena Tan

96

Louise Cai

100

Joe Wang

98

Rui Zhang

96

Matthew Tang

100

Jovial Zheng

98

Sophie Shao

96

Patrick Wu

100

Karen Zhang

98

Susanna Song*

96

Phillip Liang

100

Karina Lee

98

Tim Wang

96

Roy Wu

100

Kenny Yu

98

Valerie Bao*

96

Alana Xu

99

Kornpol Suriyophasakon

98

Yijun Zhou

96

Aland Goran

99

Leon Li

98

Yurou Fu

96

Albert Fung

99

Lydia Wibawa

98

Aditya Shivarudraiah

96

Amy You

99

Max Wang

98

Caleb The-Tjoean

96

Andrew Xu

99

Merry Chu

98

Carolyn Jin

96

Anthony Liao

99

Moniq Wever

98

Daniel Bounitch

96

Cindy Purvis

99

Nicholas Lee

98

Daniel Forrest

96

Daniel Selvadurai

99

Oscar Chong

98

Daniel Ma

96

Danny Jiang

99

Richard Zhang

98

Edward Heaney

96

Frances Yu

99

Samuel Xu

98

Jason Sim

96

Grace Peng

99

Sandra Salib

98

Jeremy Zhang

96

Isaac Greene

99

Sarah Wu

98

Jessica Chan

96

Ivan Shen

99

Sunny Guan

98

Joseph Opferkuch

96

Jacky Jiang

99

Thomas Jiang

98

Kai Huang

96

Jagath Narayan

99

Victor Choh

98

Karen Lau

96

James Yang

99

Vivian Xiao

98

Kevin Wang

96

Jiayi Zhang

99

William Chen

98

Michelle Jiang

96

Jimmy Chen

99

William Jiang

98

Nicholas Rewell

96

Joshua Qiu

99

Winnie Qiao

98

Olivia Hsu

96

Justin Phung

99

Yatharth Raval

98

Patrick Lu

96

Kevin Court

99

Yi Carlin Chen

98

Peter Alan*

96

Lenny Han

99

Ziyan Ma

98

Raymond Tan

96

Louie Luo

99

Adam Feng

97

Richard Zhong*

96

Marten Deng

99

Angeline Kavitha Sathiakumar

97

Shirley Yin

96

Roger Huang

99

Anna Ho

97

Victoria M.*

96

Sahil Kharwadkar

99

Annie Feng

97

Vicky Chen

96

Tim Fan

99

Benjamin Wang

97

Christopher Wu

95

Vicki Vuong

99

Bethany Zhuang

97

Harjas Ahuja

95

William Hou

99

Bill Chen

97

Julia T.*

95

Yon Su

99

Calvin Do

97

Kenneth Lu

95

Amanda Qiu

98

Claudia Shen

97

Martina Ho

95

Ananya Deshpande

98

Geoffrey Lee

97

Raunak Bhatia

95

Angela Dai

98

James Cole

97

Richard Zhou

95

Bill Wang

98

Jonathan Zhang

97

Sampson Xie

95

Brendan Tay

98

Joshua Heckenberg

97

Stanley Zhang

95

Brittany Li

98

Kanishaa Subhaharan

97

Steven Li

95

Chloe Liu

98

Katelyn Zhang

97

Timothy Li

95

Mathematics Extension 2
Phillip Liang

100

Anna Ho

95

Kelly Chu

94

Andrew Xu

99

Daniel Selvadurai

95

Kevin Wang

94

Isaac Greene

99

Anthony Liao

95

Lydia Wibawa

94

Ivan Shen

99

Emily Qinyi Weng

95

Max Wang

94

Bill Wang

98

Helen Zhang

95

Melissa Qiu

94

James Yang

98

Helena Huang

95

Rebecca Zou

94

Louise Cai

98

James Fang

95

Roger Huang

94

Salina Ai

98

Jessica Wei

95

Theodore Pericleous

94

Sunny Guan

98

Joshua Heckenberg

95

Tim Fan

94

Brian Feng

97

Justin Phung

95

Vicky Xu*

94

Brian Su

97

Leo Zhang

95

Wanda Kuai

94

Christopher Shen

97

Lingyu Wong

95

Winnie Qiao

94

Daphne Zhang

97

Mohan Huang

95

Amy You

93

Jagath Narayan

97

Nelson Zeng

95

Angela Dai

93

Jenny Chen

97

Olin Gao

95

Bill Chen

93

Jiayi Zhang

97

Vicki Vuong

95

Brittany Li

93

Jiaying Chen

97

William Hou

95

Christopher Wu

93

Kevin Tong

97

Yatharth Raval

95

Cheryl Ho*

93

Leon Li

97

Ziyan Ma

95

Daniel Ma

93

Louie Luo

97

Adam Feng

94

Dannyn Chen

93

Matthew Tang

97

Alana Xu

94

Diana Chen

93

Roy Wu

97

Aland Goran

94

Edward Xu

93

Cindy Purvis

96

Albert Fung

94

Faybian Chow

93

Daniel Forrest

96

Amanda Qiu

94

Hannah Ma

93

Danny Jiang

96

Benjamin Wang

94

Jonathan Zhang

93

Frances Yu

96

Calvin Do

94

Joshua Qiu

93

Harry Vye

96

Cathleen Li

94

Karen Lau

93

Jacky Jiang

96

Chloe Liu

94

Karen Zhang

93

Joanna Huang

96

Claudia Shen

94

Kornpol Suriyophasakon

93

Joe Wang

96

Geoffrey Lee

94

Mahdi Alam

93

Kevin Court

96

Grace Peng

94

Peter Alan*

93

Lenny Han

96

Harrison Lin

94

Richard Zhang

93

Loncus Zhao

96

Jason Tian

94

Richard Zhou

93

Merry Chu

96

Jay Patel

94

Thomas Jiang

93

Patrick Lu

96

Jimmy Chen

94

Valerie Bao*

93

Sahil Kharwadkar

96

Joseph Opferkuch

94

Vicky Chen

93

Yon Su

96

Kanishaa Subhaharan

94

William Jiang

93

Aidan Coughlan

95

Katelyn Zhang

94

Yi Carlin Chen

93

Advanced Mathematics
Aileen Wang

100

Jason Yip

97

Aarthi Muvra

94

Christina Li

100

Kai Huang

97

Alex Guan

94

Claire Shi

100

Kevin Wu

97

Alvin Zhang

94

Emily Shen

100

Michelle Jiang

97

Ashwin Muthayya

94

Jadon Yang

100

Moniq Wever

97

Jason Wei

94

Jessica Qiao

100

Olivia Hsu

97

Gene Choi

93

Kevin Court

100

Sandra Salib

97

Nareuchaya Karoonuthaisiri

93

Patrick Wu

100

William Chen

97

Nathan Vu

93

E-Young Khoo

99

Amanda Yao

96

Isabelle Laxamana

92

Grace Zhu

99

Chelsea Baek

96

Catherine Tran

90

Roy Wu

99

Martin Li

96

Sally Tran

90

Susanna Song*

99

Richard Zhong*

96

Catherine Gu

90+

Victor Choh

99

Wendy Lin

96

Cathy Ma

90+

Ananya Deshpande

98

Emily Zhang

95

Jane Lee

90+

Jenny Chen

98

Gordon Wu

95

Niki Ma

90+

Bruno Wu

97

Nicholas Rewell

95

Richard Zhou

90+

Caleb The-Tjoean

97

Oscar Chong

95

Edward Heaney

97

William Gao

95

Chemistry and Physics
Timothy Guirguis

95

Madeline Wang

90

Leo Liu

93

Leo Liu

93

Faybian Chow

90+

Vicky Chen

92

Lydia Wibawa

93

Helen Shen

90+

Helena Huang

91

Mary Wu*

93

Karen Zeng

90+

Henry Huang

91

Julie Bishay

92

Monica Said

90+

Lydia Wibawa

91

Diana Chen

91

Vivian Fan

90+

Mary Saweris

91

Jason Tian

91

Wilson Tang

90+

Daniel Guirguis

90

Yi Carlin Chen

91

Isaac Greene

95

Grace Peng

90

Annie Feng

90

Jason Tian

95

Kai Huang

90

Grace Peng

90

Mina Saweris

93

Rose Bao

90

Helena Huang

90

Jerry Du

93

Yi Carlin Chen

90

Atar
Daphne Zhang

99.95

Jacky Jiang

99.75

Leo Liu

99.40

Emily Shen

99.95

James Fang

99.75

Ziyan Ma

99.40

Ethan Tan

99.95

Jenny Chen

99.75

Annie Feng

99.35

Helen Zhang

99.95

Andrew Xu

99.70

Amanda Yao

99.30

Ivan Shen

99.95

Bill Chen

99.70

Joanna Huang

99.30

Jessica Wei

99.95

Daniel Forrest

99.70

Yi Carlin Chen

99.30

Jiaying Chen

99.95

Danny Jiang

99.70

Brendan Ye

99.25

Louise Cai

99.95

Hannah Ma

99.70

Chloe Liu

99.25

Phillip Liang

99.95

Katelyn Zhang

99.70

Faybian Chow

99.25

Salina Ai

99.95

Kevin Court

99.70

Sunny Guan

99.25

Timothy Guirguis

99.95

Amy You

99.65

Christopher Shen

99.20

Aland Goran

99.90

Edward Heaney

99.65

Joshua Qiu

99.20

Albert Fung

99.90

Kelly Chu

99.65

Lingyu Wong

99.20

Brian Feng

99.90

Susanna Song*

99.65

Thomas Jiang

99.20

Brian Su

99.90

Theodore Pericleous

99.65

Valerie Bao*

99.20

Daniel Selvadurai

99.90

Bill Wang

99.60

Yurou Fu

99.20

Jay Patel

99.90

Louie Luo

99.60

Harry Vye

99.15

Jiayi Zhang

99.90

Nicholas Lee

99.60

Jeremy Zhang

99.15

Kaitlin Zhong

99.90

Anna Ho

99.55

Peter Alan*

99.15

Kevin Tong

99.90

Charlie He

99.55

Yijun Zhou

99.15

Leo Zhang

99.90

Max Wang

99.55

Cheryl Ho*

99.10

Matthew Tang

99.90

Mohan Huang

99.55

Jason Tian

99.10

Jagath Narayan

99.85

Karina Lee

99.50

Edward Xu

99.05

James Yang

99.85

Kevin Wang

99.50

Geoffrey Lee

99.05

Justin Phung

99.85

Lydia Wibawa

99.50

Joe Wang

99.05

Roy Wu

99.85

Olin Gao

99.50

Marten Deng

99.05

Vicky Xu*

99.85

Patrick Lu

99.50

Will Zhang

99.05

Yon Su

99.85

William Hou

99.50

Aditya Shivarudraiah

99.00

Angela Dai

99.80

Alana Xu

99.45

Connie Bai*

99.00

Anthony Liao

99.80

Calvin Do

99.45

Lenny Han

99.00

Arunan Srirengan

99.80

Helena Huang

99.45

Monica Said

99+

Cathleen Li

99.80

Richard Zhang

99.45

Sampson Xie

99.00

Melissa Qiu

99.80

Yatharth Raval

99.45

Wanda Kuai

99.00

Sahil Kharwadkar

99.80

Brittany Li

99.40

Frances Yu

99.75

Isaac Greene

99.40

any-question

Any Questions?

Please read our FAQs or contact our friendly staff.

准备好加入我们了么?
今天就预约你的入学考试吧!

REVIEWS

REVIEWS

我在杜博士获得了一段独一无二的经历。 这段经历对我培养自己作为一名学生所需要的技能起到了至关重要的作用。 在杜博士这里学习的三年中,我并不只是死记硬背了需要的公式,而是对于数学背后的原理有了更深刻的理解。同时,对我而言,更高的期待也的确促使我更加努力和更高效的学习。 这使得我除数学以外的学习也同样受益匪浅。 我真的很享受在杜博士的那段时光, 那是我不会用任何东西交换的宝贵经历。

GEOFFREY L. (2018届 毕业生)

All content copyright Dr. Du Education © All rights reserved / Designed with by Sydney Digital Marketing

TERM 1, 2022 ENROLMENT

NOW OPEN

Early-bird discount available until 5th December 2021

Book your entrance test today!